ලාන්සර් tube lite Share

  • Posted by Sampath Samaranayaka
  • Published date: June 30 2021 5:26 pm
    • Pallepola, Matale, Sri Lanka

ලාන්සර් tube lite


ඔරිජිනල් පොත
ලයිසන් 2020/12
ලියකියවිලි අංගසම්පූර්ණයි
ඔරියන්ට් එන්ජිම ජියර් 4
ඒසී වැඩ නෑ බ්ලෝවර් වැඩ
බොකු ඇලෝවීල් ,ටයර් 75%
බොඩි පේන්ට් හොදයි
ඉන්ටීරියර් හොදයි
හුවමාරු සැලකේ (බයික් වීල් කාර් )
මාතලේ පල්ලේපොල නගරයේදී පරීක්ෂා කල හැකියි
0712835059
0764938655
Rs 380,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings