සපත්තු තොග විකිණීමට ඇත Share

  • Posted by Prabath
  • Published date: March 21 2022 7:26 pm
    • Galle, Galle

සපත්තු තොග විකිණීමට ඇත


???? ගුණාත්මක පාවහන් තොග මිලදී ගැනීම සඳහා 0773098570 අංක ඔස්සේ අපව අමතන්න. ( උදේ 9.00 ට පෙර හා රාත්‍රී 8.00 පසු අමතන්න )

???? පහත පින්තූරවල ඇති design වලට අමතරව තවත් design ද ලබා ගත හැක.

???? සපත්තුවේ අඩිය මසා ඇති නිසා අඩිය ගැලවෙයි කියල බය වෙන්න දේකුත් නැහැ.

???? Half shoes ද design වලින් ලබාගැනීමේ හැකියාව ඇත.

???? ළමුන්ගේ පාසල් සපත්තු, වෙඩින් සපත්තු, කැෂුවල් සපත්තු තොග සැපයිය හැක.

???? ගාල්ල අවට ඔබගේ ව්‍යාපාරයට අවශ්‍යය සපත්තු මිලදී ගැනීම දැන් තවත් පහසුයි.

???? ඇනවුම් කිරීමෙන් ඔබට අවශ්‍යය ප්‍රමාණය ලබාගත හැකි අතර පරීක්ෂා කර බලා මිලදී ගැනීමේ හැකියාව ඇත.

අඩිය වටේ මසා ඇති????

???? පිරිමි office සපත්තු 1300 /-
???? පිරිමි casual , half සපත්තු 1200 /-

අඩිය වටේ මසා නැති????

???? පිරිමි office සපත්තු. 1250 /-
???? පිරිමි casual , half සපත්තු. 1150 /-


Negotiable

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings