ලොකු ගඩොල් Share

  • Posted by අසන්ත
  • Published date: August 2 2019 11:04 am
    • Central Camp, Anuradhapura

ලොකු ගඩොල්


දිග-9,පලල-6,උස-4 ප්‍රමාණයේ ගඩොල්
8000ක් පමන ඇත.මෙවර මිලදී ගන්නා ඔබට
මෙම මිලටම නොකඩවා ගල් සැපයිය හැකිය.දෙවන වරියේ වැඩ අරබා ඇති හෙයින් ඉක්මන් විකිනීමකි.කොන්ත්‍රාත් කරුවන් සදහා විශේෂ අවදානයක්.
15

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings