ඇලුමෙක්ස් බාර් තොගයක් වහාම විකිනීමට ...

Raw Materials & Wholesale Lots 11 views ID: 39597
Rs 450,000

Published on 2022-10-29

Description

Scan QR QR CODE
දිග අඩි 12' .බොක්ස්බාර්.,රවුම්බාර්,කෙනර්බාර්, M පටි.F&G,CHE set , විවිධ ඇලුමිනියම් උපාංග,රිවට් පෙට්ටි,සිවිලිම් පටි,Iron racks.... ව්‍යාපාරය වසා දමා ඇත 0770307487 , 0714798447

Location

Ganemulla
Gampaha
Get directions →
074324xxxx
D Ranaweera
D Ranaweera
7 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
074324xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register