නවීන අදිශීතකරණය කිණීමට ඇත Share

 • Posted by Piyumi Pinsara
 • Published date: October 20 2020 7:12 am
  • Karandeniya, Galle

නවීන අදිශීතකරණය කිණීමට ඇත


නවීන අදිශීතකරණයක් විකිණීමට ඇත.බාවිතය මාස කිහිපයක් පමණි
58,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings

 • Premium
  Digital Printer

  Digital Printer

  Industry Tools & Machinery
  Ambalangoda Galle
  February 5 2020 3:37 pm
  Rs 490,000
 • Premium
  Soya ice cream machine

  Soya ice cream machine

  Industry Tools & Machinery
  Karandeniya Galle
  February 4 2020 10:06 pm
  50,000
 • Premium
  Soya ice cream machine

  Soya ice cream machine

  Industry Tools & Machinery
  Karandeniya Galle
  January 12 2020 9:11 pm
  90,000