එළවලු, පලතුරු, පොල් විජලන යන්ත්‍රය, Dehydration machine Share

  • Posted by WASALA JAYASEKARA
  • Published date: September 27 2022 7:21 am
    • Gampaha, Gampaha

එළවලු, පලතුරු, පොල් විජලන යන්ත්‍රය, Dehydration machine


(Used lesser than 24hours)
Combustion Material - Kerosene
No.of Chambers - 01
Motor - 0.75HP
Type of Supply - 230V/400V
Type of Raw Material - GI/Stainless Steel
Capacity - 50kg
Type of panel board - Auto
No of trays - 10
450,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings