අලුත්ම තත්ත්වය ඉදිකිරීම් උපකරණ තොගයක් විකිණීමට .

Industry Tools & Machinery 81 views Used Sell ID: 42695
Rs 1,700,000

Published on 2023-04-07

Attributes

Contact Number 0771598216

Description

Scan QR QR CODE
මිල ගනන් සාකච්ඡාකරගත හැකිය .

Location

Matugama
Kalutara
Sri Lanka
Get directions →
077159xxxx
Deepal sanjeewa
Deepal sanjeewa
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
077159xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register