හාඩ්වෙයාර් එකක සියලු බඩු එකවර දෙනු ලැබේ

Construction Services 153 views New Sell ID: 42967
Rs 450,000

Published on 2023-04-22

Description

වසා දමා ඇති හාඩ්වෙයාර් බඩු සියල්ල එකවර දෙනවා රැක් දෙකක්ද ඇත, කතා කර බඩු ලිස්ට් එක ගෙන්න ගන්න

Location

Kottawa
Colombo
Sri Lanka
Get directions →
071694xxxx
Anura
Anura
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
071694xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register